Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Our Design onder bedrijfsnaam SB Company.
Ondernemersnummer BE0503919750, op adres:
Albrecht Rodenbachwijk, 12. 8792 Desselgem.

A: Websites & Webshops & Facturatie.

 • De prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend. Our Design behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen bij wijzigende marktomstandigheden.
 • De website word binnen maximaal 14 dagen opgeleverd door Our Design. Er wordt een éénmalige kost aangerekend op ontwerp, design en de opmaak van de website. (Geen maandelijks abonnement.) Uiteraard is het belangrijk dat alle documenten zoals grafisch en tekst aangeleverd word door klant. Wanneer dit niet of later aangeleverd wordt kan Our Design niet garanderen voor de maximale leveringstermijn van 14 dagen.
 • Our Design kan niet garanderen waar de website genoteerd staat in Google.
 • Bij afsluiten van deze overeenkomst, wordt er een voorschot van 50% gevraagd. Dit word binnen de 5 dagen na het tekenen van deze overeenkomst gefactureerd en word in mindering gebracht op de factuur.
 • Ingeval van annulatie van deze overeenkomst door de koper, is het reeds betaalde voorschot een forfaitaire schadevergoeding. Het voorschot kan dan niet meer worden teruggevorderd.
 • Pas na volledige betaling wordt de website op het web gebracht.
 • Indien Our Design geen reactie krijgt binnen de 7 dagen na oplevering wordt er verondersteld dat de website perfect is opgemaakt.
 • Our Design kan op ieder moment deze Algemene Voorwaarden aanpassen.
 • Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant de algemene voorwaarden van Our Design te aanvaarden.
 • Als de Klant niet tijdig betaald (Na versturen van 3de herinnering) kan Our Design na een periode van 15 dagen de dienst voorlopig stoppen of offline plaatsen. Wanneer facturatie in orde is wordt de dienst terug geactiveerd.
 • Klant kan ieder jaar zelf beslissen voor verlenging van afgenomen diensten of niet.
 • Facturatiesyclus, Na akkoord overeenkomst en algemene voorwaarden voor aankoop, service, product of verlenging dienst voor vaste Klant of Freelance opdracht, zal factuur verzonden worden. Wanneer Klant niet betaald na 14 dagen wordt een éérste herinneringsfactuur verzonden. Na 7 dagen nog niet betaald terug een herinneringsfactuur. Na het verstrijken van 1 maand zonder betaling zal Our Design éérst de klant telefonisch, en via e-mail contacteren hierbij wordt gevraagd binnen de 3 werkdagen de betalen. Wanneer niet betaald zal Our Design een aangetekende aanmaning per post sturen. Na 2 weken nog geen betaling ontvangen zal er een aangetekende ingebrekestelling per post verstuurd worden. Daarbij wordt gevraagd om de factuur onmiddellijk te betalen.

Wanneer nog niet betaald word per direct een dossier opgesteld en doorgegeven aan een incassobureau.
Hiervoor geld de volgende regel:
Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is.
Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaande ingebrekingstelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum van € 75.

 • Bij jaarlijkse verlenging, krijgt de Klant 6 weken voor vervaldatum een factuur die binnen de 2 weken dient betaald te worden.
 • Wanneer factuur niet tijdig betaald wordt door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en is Our Design niet verantwoordelijk als afgenomen diensten uitgeschakeld worden zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine omwille niet tijdig betaald door Klant.
 • De hostingdiensten worden door Our Design aan de klant doorgegeven per kalenderjaar, mits betaling van de verschuldigde vergoeding door de klant. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast bij stijging of daling van de hostingdienst.
 • Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen uiterlijk 2 maanden voor het bereiken van de vervaldatum. De klant kan de opzeg aan Our Design overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Our Design.
  Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Our Design onder bedrijf SB Company op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Alle Contracten, verlengingen etc.. worden ieder jaar stilzwijgend verlengd.
 • Our Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaam registrator.
 • In geval van geschil op deze voorwaarden zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.
 • Het is toegestaan dat Our Design, om haar huidige overeenkomst, klantendatabase en accounts over te dragen. Our Design kan haar rechten en plichten op grond van huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden overdragen aan een andere gerelateerde entiteit (Webdesign-Grafisch bureau). In geval van verlenging hosting zal Our Design de klant in kennis stellen en verzekeren dat de overdracht de rechten van de klant op basis van deze overeenkomst niet zal aantasten.
 • Wanneer de website in Wordpress gemaakt is kan bij beëindigen van overeenkomst een back-up worden ontvangen op vraag van klant. De klant kan dit maximaal vragen tot 2 weken na beëindigen overeenkomst.
  Wanneer de website gemaakt is in het externe systeem Webnode, kan er geen back-up gevraagd worden omdat de website niet in het beheer van Our Design zit.

B: Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.

 • Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders.
 • Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een eventuele gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Our-design.be ontwikkelde sites en webapplicaties.
 • De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Our Design te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Our Design onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Our Design waarvan hij kennisneemt.
 • Huisstijlelementen (Logo's, foto's, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@ourdesign of via de website Wetransfer.com.
 • Wanneer de opdrachtgever teksten, foto's, illustraties dient aan te leveren/bezorgen. Dient dit binnen 1 week te gebeuren zodanig dat Our Design de afgesproken deadline kan nakomen. Gebeurt dit niet in de afgesproken termijn, dan zal Our Design de deadline automatisch doen opschuiven.
 • Het geleverde materiaal aan Our Design dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten. Our Design onder bedrijfsnaam SB Company is niet verantwoordelijk of kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de door de klant geleverde materiaal indien hierop auteursrechten berusten.

C: Algemeen Aansprakelijkheid.

 • Our Design verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren. Our Design is niet schuldig of aansprakelijk in de realisering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

D: Software Aansprakelijkheid.

 • Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, ...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, ...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

E: Portfolio

 • De Klant gaat ermee akkoord dat de door Our Design ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.our-design.be
 • De klant gaat ermee akkoord dat Our-design.be een link toevoegd Bijvoorbeeld: "Created by our-design.be"op de geleverde website.

F: Onderhoud, hosting en domeinnaam

 • Our Design onderhoud de website. Beveiliging, updaten van website en plug-ins.
  Ook op vraag van klant kan Our Design kleine opdrachten inorde maken zoals foto of tekst toevoegen. Dit kan maximaal 3x per jaar zonder extra regie.
 • Op vraag kan klant extra programmatie aanvragen. Dit is extra regie en word apart gefactureerd.

G: Bedrijfsfilm

 • De film wordt gemaakt en Levenslang geplaatst op YouTube en Google, voor een éénmalige prijs.
 • Er zijn in geen geval abonnementen verbonden aan het plaatsen van de bedrijfsfilm op internet.
 • Alle afgewerkte films worden afgeleverd via E-mail na betaling van de factuur.
 • De opnamedatum zal in onderling overleg bepaald worden door beide partijen. Elke afzegging van de afspraak door klant, zelf indien de oorzaak houdt aan de meteorologische omstandigheden, later dan 48 uur voor de overeengekomen datum zal aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding aan Our Design ten belope van € 120 Excl. Btw.
 • Bij afsluiten van de overeenkomst, wordt er minimum voorschot van € 200 gevraagd. Dit is verplicht contant te betalen aan de verkoper en wordt in mindering gebracht op de factuur.
 • De opnames gebeuren binnen de 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst. (Met uitzondering overeenkomsten afgesloten in juli - augustus, dan kan dit verlopen tot 45 dagen).
 • Ingeval van annulatie van deze overeenkomst door de koper, is het reeds betaalde voorschot een forfaitaire schadevergoeding. Het voorschot kan dan niet meer worden teruggevorderd.
 • Zolang de factuur niet is betaald, wordt er geen film online geplaatst.
 • Er kunnen in geen geval aanpassingen gebeuren aan de film.

Facturen niet voldaan op vervaldag, brengen van rechtswege, en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, zullen doorgegeven worden aan een incassobureau.